Tìm theo hãng

Video Converter GNETCOM

Danh mục
Tìm thấy 22 sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 32 kênh GNETCOM HL-32V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 32 kênh GNETCOM HL-32V-20T/R 1080P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 32 kênh GNETCOM HL-32V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 16 kênh GNETCOM HL-16V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 16 kênh GNETCOM HL-16V-20T/R 1080P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 16 kênh GNETCOM HL-16V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 16 kênh GNETCOM HL-16V-20T/R 720P
Bộ chuyển đổi Video quang 16 kênh GNETCOM HL-16V-20T/R 720P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 16 kênh GNETCOM HL-16V-20T/R 720P
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 1960P
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 1960P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 1960P
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V1D-20T/R 1080P RS485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V1D-20T/R 1080P RS485/PTZ
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V1D-20T/R 1080P RS485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 1080P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V1D-20T/R 720P RS485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V1D-20T/R 720P RS485/PTZ
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V1D-20T/R 720P RS485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 720P
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 720P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 720P
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V-20T/R 1960P
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V-20T/R 1960P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V-20T/R 1960P
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V1D-20T/R 1080P RS485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V1D-20T/R 1080P RS485/PTZ
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V1D-20T/R 1080P RS485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V-20T/R 1080P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V1D-20T/R 720P RS485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V1D-20T/R 720P RS485/PTZ
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V1D-20T/R 720P RS485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V-20T/R 720P
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V-20T/R 720P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V-20T/R 720P
Bộ chuyển đổi Video quang 2 kênh GNETCOM HL-2V-20T/R 1960P
Bộ chuyển đổi Video quang 2 kênh GNETCOM HL-2V-20T/R 1960P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 2 kênh GNETCOM HL-2V-20T/R 1960P
Bộ chuyển đổi Video quang 2 kênh GNETCOM HL-2V1D-20T/R 1080P RS485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 2 kênh GNETCOM HL-2V1D-20T/R 1080P RS485/PTZ
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 2 kênh GNETCOM HL-2V1D-20T/R 1080P RS485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 2 kênh GNETCOM HL-2V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 2 kênh GNETCOM HL-2V-20T/R 1080P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 2 kênh GNETCOM HL-2V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 2 kênh GNETCOM HL-2V1D-20T/R 720P
Bộ chuyển đổi Video quang 2 kênh GNETCOM HL-2V1D-20T/R 720P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 2 kênh GNETCOM HL-2V1D-20T/R 720P
Bộ chuyển đổi Video quang 2 kênh GNETCOM HL-2V-20T/R 720P
Bộ chuyển đổi Video quang 2 kênh GNETCOM HL-2V-20T/R 720P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 2 kênh GNETCOM HL-2V-20T/R 720P
Bộ chuyển đổi Video quang 1 kênh GNETCOM HL-1V-20T/R 1960P
Bộ chuyển đổi Video quang 1 kênh GNETCOM HL-1V-20T/R 1960P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 1 kênh GNETCOM HL-1V-20T/R 1960P
Bộ chuyển đổi Video quang 1 kênh GNETCOM HL-1V1D-20T/R 1080P RS 485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 1 kênh GNETCOM HL-1V1D-20T/R 1080P RS 485/PTZ
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 1 kênh GNETCOM HL-1V1D-20T/R 1080P RS 485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 1 kênh GNETCOM HL-1V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 1 kênh GNETCOM HL-1V-20T/R 1080P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 1 kênh GNETCOM HL-1V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 1 kênh GNETCOM HL-1V-20T/R-720P
Bộ chuyển đổi Video quang 1 kênh GNETCOM HL-1V-20T/R-720P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 1 kênh GNETCOM HL-1V-20T/R-720P
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368